• ผลประกอบการ
(หน่วย: 1,000,000 เยน)
 
 
   
• ยอดขาย แยกตามประเภท
(หน่วย: 1,000,000 เยน)