left 04
HOME ข่าวสารและกิจกรรม

“ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร อนุรักษ์พลังงาน ตามปรัชญาขององค์กรที่ว่า " สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ลูกค้าผ่านงานการรับประกันคุณภาพ "

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด จากการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ NDT และ ผลิตภัณฑ์ Marking และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดจำนวนสะต๊อกสินค้าและวัตถุดิบและกำจัดสินค้า ที่มีการเก็บไว้ระยะยาว โดยการส่งเสริมการรวมผลิตภัณฑ์

3. ให้บริษัทในกลุ่มทั้งหมดดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม

4. ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและมีความพยายามในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์

5. จัดตั้งผังองค์กรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการให้ความร่วมมือกับผู้ที่สนใจ

6. สร้างและทบทวนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งยืนยันความสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

7. ดำเนินการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยสมัครใจ

8. เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความคืบหน้าของการดำเนินโครงการให้พนักงานทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านอินเตอร์เน็ต

9. เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยใส่นโยบายสิ่งแวดล้อมในURL ของบริษัทฯ ( http://www.marktecthailand.com/ )

 

เรียนลูกค้าทุกท่าน

บริษัท มาคเทค คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า สำนักงานขาย
ของบริษัท ได้เปิดทำการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2555 เป็นต้นไป

สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่

589/87 ชั้น 16 ห้อง OF1601 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Tel: 02-745-7022 , 02-745-7362 , 02-745-7382
Fax: 02-745-7032